Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Livscyklusvurdering (LCA)

I en livscyklusvurdering kan det ske, at et produkt giver bedre resultater end et andet for én kategori, og det modsatte for en anden kategori. Her kan du læse, hvad en livscyklusvurdering er, og hvordan du får mest ud af den.

Livscyklusvurderingen, som er input til mange af miljøvurderingsordningerne, giver et estimat på effekten af et produkt eller system (fx en bygning) på en række miljøproblemstillinger, som hedder ”miljøpåvirkningskategorier” (bl.a. Global opvarmning, stratosfærisk ozonlagsnedbrydning, fotokemisk ozon - dannelse, forsuring, eutrofiering/næringssaltbelastning, ressourceforbrug, energiforbrug samt økotoksicitet og human toksicitet).

Det gør den ved at sammenstille og evaluere alle input og output (råmate - rialer, energi, vand) samt potentielle miljøbelastninger (fx udledning til luft, vand og jord; affaldsproduktion) for det pågældende produkt/byggeri i hele dets livscyklus, som er beskrevet i figur 1.

De kortlagte input/output samt potentielle miljøbelastninger omregnes bagefter til den fælles enhed for den pågældende påvirkningskategori (fx for miljøpåvirkningskategorien ”global opvarmning”: Fra kg af metangas udledt til luft til kg CO2 ækvivalenter). Disse er livscyklusvurderingsresultaterne, som du så kan sammenligne med alternative produkter/bygninger, som leverer den samme funktion.

En livscyklusvurdering, som kun fokuserer på global opvarmning, hedder ”carbon footprint”.

Sådan får du mest ud af en Livscyklusvurdering
Brug data af høj kvalitet og så vidt muligt specifikt for det pågældende produkt, sted og anlæg. Test de mest kritiske antagelser ved hjælp af en følsomhedsanalyse.

Husk at inkludere påvirkningskategorierne for human- og økotoksicitet, hvis du er interesseret i effekter af kemikalier på sundheds- samt økosystemer. Husk også, at disse kategorier er præget af stor usikkerhed.

Husk, at ikke alle kemikalier er tilknyttet en model, som binder deres emissioner til miljøet til effekter på økosystemer og menneskers sundhed. For disse kemikalier er det ikke muligt at kvantificere toksicitetspåvirkninger. Husk, at indeklima ikke er omfattet af livscyklusvurdering, da der ikke eksisterer en accepteret model for, hvordan emissioner til indendørs luft påvirker menneskers sundhed.

Resultater fra en livscyklusvurdering er baseret på faktiske udledninger af stoffer til miljøet, og ikke kun på indhold af skadelige stoffer i et produkt, som mange miljømærker. Dermed kan en livscyklusvurdering være mere retvisende end fx miljømærker i forbindelse med kemi, da indholdet af kemikalier ikke nødvendigvis giver et problem, hvis ikke de bliver frigivet.

Husk, at livscyklusvurdering udelukkende er en miljømæssig vurdering. En økonomisk livscyklus analyse hedder Life Cycle Costing (LCC).

Læs mere om Livscyklusvurdering hos LCA Center her.